Nghị quyết số 309/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết số 309/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2023 của Đại hội Đồng cổ đông 525 (Bằng hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản) nội dung chính như sau: Điều 1. Thống nhất quyết nghị thông qua các nội dung sau đây: Thông qua miễn nhiệm ông LÊ ĐỨC PHÚC thôi không làm thành viên Hội đồng…

Xem thêm

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 30/3/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525 đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2020, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2025.

Xem thêm

Quyết định của HĐQT cử người đại diện phần vốn của Công ty 525 tại Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á

Ngày 03/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ký quyết định cử ông Võ Quang Linh và ông Nguyễn Duy Hưng làm người đại diện quản lý phần vốn của Công ty 525 tại Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á, thay mặt Công ty điều hành quản lý phần vốn phát triển đạt…

Xem thêm

Đầu tư Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong – Bình Thuận

Ngày 03/11/2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng công trình 525 đã quyết nghị thông qua việc mua lại 50% cổ phần tại Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á để đầu tư Dự án nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong tại tỉnh Bình Thuận. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã đầu…

Xem thêm