Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 30/3/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525 đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2020, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2025.