1. Thiết kế website theo giao diện được mô tả trong Phụ lục hợp đồng đính kèm bên dưới 2. Tham khảo hiệu ứng website https://beau.vn/vi (Thay thế cho hiệu ứng website http://mibrand.vn/ trong Phụ lục hợp đồng) -> Sale đã xác nhận bên dưới

1. Thiết kế website theo giao diện được mô tả trong Phụ lục hợp đồng đính kèm bên dưới 2. Tham khảo hiệu ứng website https://beau.vn/vi (Thay thế cho hiệu ứng website http://mibrand.vn/ trong Phụ lục hợp đồng) -> Sale đã xác nhận bên dưới