Nghị quyết của Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Mời quý vị click bên dưới đây để xem chi tiết:

  1. 195/NQ-ĐHĐCĐ – Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
  2. 209/NQ-ĐHĐCĐ – Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Dưới đây là danh sách HĐQT và BKS đã được bầu sau Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2021 (Lấy ý kiến bằng văn bản) :

Hội đồng Quản trị (2021-2025):

  1. Ông Hồ Đình Thuần – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Văn Minh Hoàng – TV.HĐQT
  3. Ông Nguyễn Trường Sơn – TV.HĐQT
  4. Ông Lê Đức Phúc – TV.HĐQT
  5. Ông Lê Anh Trung – TV.HĐQT

Ban kiểm soát (2021-2025):

  1. Ông Nguyễn Chí Tùng
  2. Ông Mai Xuân Chiêm
  3. Bà Trương Thị Hải Yến