Nghị quyết số 309/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết số 309/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2023 của Đại hội Đồng cổ đông 525 (Bằng hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản) nội dung chính như sau:

Điều 1. Thống nhất quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

  1. Thông qua miễn nhiệm ông LÊ ĐỨC PHÚC thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 đạt tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành;
  2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025: Ông NGUYỄN DOÃN CƯỜNG – đạt 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết 99,82% chấp thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2023.

*Mời quý vị xem chi tiết tại đây