TIN CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Mời quý vị click bên dưới đây để xem chi tiết: 195/NQ-ĐHĐCĐ - Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 209/NQ-ĐHĐCĐ - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 Dưới đây là danh sách HĐQT và BKS đã được bầu sau Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2021 (Lấy ý kiến bằng văn bản) : Hội đồng Quản trị (2021-2025): Ông Hồ Đình Thuần - Chủ tịch HĐQT Ông Văn Minh Hoàng - TV.HĐQT Ông Nguyễn Trường Sơn - TV.HĐQT Ông Lê Đức Phúc - TV.HĐQT Ông Lê Anh Trung - TV.HĐQT Ban kiểm soát (2021-2025): Ông Nguyễn Chí Tùng Ông Mai ...

TIN KHÁC

Nghị quyết của Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Mời quý vị click bên dưới đây để xem chi tiết: 195/NQ-ĐHĐCĐ – Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 209/NQ-ĐHĐCĐ – Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 Dưới đây là danh sách HĐQT và BKS đã được bầu sau Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2021 (Lấy…

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 30/3/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525 đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2020, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2025.

Quyết định của HĐQT cử người đại diện phần vốn của Công ty 525 tại Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á

Ngày 03/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ký quyết định cử ông Võ Quang Linh và ông Nguyễn Duy Hưng làm người đại diện quản lý phần vốn của Công ty 525 tại Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á, thay mặt Công ty điều hành quản lý phần vốn phát triển đạt…

Đầu tư Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong – Bình Thuận

Ngày 03/11/2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng công trình 525 đã quyết nghị thông qua việc mua lại 50% cổ phần tại Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á để đầu tư Dự án nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong tại tỉnh Bình Thuận. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã đầu…