TIN CỔ ĐÔNG

Nghị quyết số 309/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết số 309/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2023 của Đại hội Đồng cổ đông 525 (Bằng hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản) nội dung chính như sau: Điều 1. Thống nhất quyết nghị thông qua các nội dung sau đây: Thông qua miễn nhiệm ông LÊ ĐỨC PHÚC thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 đạt tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025: Ông NGUYỄN DOÃN CƯỜNG - đạt 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành Điều ...

TIN KHÁC

Nghị quyết số 309/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết số 309/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2023 của Đại hội Đồng cổ đông 525 (Bằng hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản) nội dung chính như sau: Điều 1. Thống nhất quyết nghị thông qua các nội dung sau đây: Thông qua miễn nhiệm ông LÊ ĐỨC PHÚC thôi không làm thành viên Hội đồng…

Nghị quyết của Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Mời quý vị click bên dưới đây để xem chi tiết: 195/NQ-ĐHĐCĐ – Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 209/NQ-ĐHĐCĐ – Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 Dưới đây là danh sách HĐQT và BKS đã được bầu sau Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2021 (Lấy…

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 30/3/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525 đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2020, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2025.

Quyết định của HĐQT cử người đại diện phần vốn của Công ty 525 tại Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á

Ngày 03/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ký quyết định cử ông Võ Quang Linh và ông Nguyễn Duy Hưng làm người đại diện quản lý phần vốn của Công ty 525 tại Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á, thay mặt Công ty điều hành quản lý phần vốn phát triển đạt…