Quyết định của HĐQT cử người đại diện phần vốn của Công ty 525 tại Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á

Ngày 03/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ký quyết định cử ông Võ Quang Linh và ông Nguyễn Duy Hưng làm người đại diện quản lý phần vốn của Công ty 525 tại Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á, thay mặt Công ty điều hành quản lý phần vốn phát triển đạt hiệu quả cao nhất, cụ thể:

1. Ông Võ Quang Linh đại diện quản lý 2.900.000 cổ phần

2. Ông Nguyễn Duy Hưng đại diện quản lý 600.000 cổ phần